İ L A N
TUNCELİ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
2886 SAYILI KANUNUN 45’İNCİ MADDESİNE GÖRE  (AÇIK TEKLİF USULÜ İLE) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
 
SIRA
NO
MAH/KÖYÜ
CİNSİ
ADA
NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HAZİNE
PAYI
 
İMAR DURUMU
FİİLİ DURUMU
TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNATI (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE
SAATİ
1
Karşılar Köyü
Arsa
101
2
491,60
Tam
İmarsız
İşgalli
3.000,00
750,00
09.02.2017
09:00
2
Karşılar Köyü
Arsa
101
3
896,86
Tam
İmarsız
İşgalli
5.400,00
1.350,00
09.02.2017
09:15
3
Karşılar Köyü
Arsa
101
4
491,66
Tam
İmarsız
İşgalli
3.000,00
750,00
09.02.2017
09:30
4
Karşılar Köyü
Arsa
103
1
235,13
Tam
İmarsız
İşgalli
1.450,00
362,50
09.02.2017
09:45
5
Karşılar Köyü
Kargir Ev
-
66
188,00
Tam
İmarsız
Boş
1.200,00
300,00
09.02.2017
10:00
6
Karşılar Köyü
Kargir Bina
-
473
128,00
Tam
İmarsız
Boş
800,00
200,00
09.02.2017
10:15
7
Çılga Köyü
Ham Toprak
105
98
1.029,26
Tam
İmarsız
Boş
4.300,00
1.075,00
09.02.2017
10:30
8
Batman Köyü
Ham Toprak
-
683
343,38
Tam
İmarsız
Boş
2.800,00
700,00
09.02.2017
10:45
9
Cumhuriyet Mahallesi
Ham Toprak
248
2
201,61
Tam
Konut Alanı
İşgalli
26.300,00
6.575,00
09.02.2017
11:15
10
Atatürk Mahallesi
Arsa
104
276
940,87
Tam
İdari Tesis Alanı
Boş
329.500,00
82.375,00
09.02.2017
13:30
11
Atatürk Mahallesi
Arsa
104
275
1.881,01
Tam
Konut Alanı
Boş
660.000,00
165.000,00
09.02.2017
14:00
 
2886 SAYILI KANUNUN 45’İNCİ MADDESİNE GÖRE  (AÇIK TEKLİF USULÜ İLE)  SATIŞ İHALESİ YAPILACAK ARAÇLAR
 
Sıra No
 
Bulunduğu Yer
 
Markası/Niteliği
 
Eski/Fiili Tescil plakası
 
Aracın Yakıt Cinsi
 
 
Modeli
 
 
Motor No
 
 
Şase No.
 
 
Fiili Durumu
 
Tahmin Edilen Bedel (TL) (KDV Hariç)
 
Geçici Teminat
 
İhale Tarihi
 
İhale Saati
1
 
Maliye lojmanları otoparkı
 
Tofaş / Kartal 1,6 ie
 
62 AC 358
Benzinli
1999
131F30166618252
 
NM4131B0001256208
Ekonomik Ömrünü doldurmuştur
 
5.500,00
 
1.375,00
09.02.2017
 
14:30
2
Maliye lojmanları otoparkı
 
Renault Broadway 1,4 i
 
62 AF 336
 
Benzinli
1997
E7JP00DA23505
VF1L42B05TR499030
Ekonomik Ömrünü doldurmuştur
 
5.000,00
 
1.250,00
09.02.2017
 
15:00
 
  1. İlimiz Merkez İlçe ve Köylerinde bulunan, yukarıdaki tabloda yer alan taşınmazların ve  taşınırların  satış  ihalesi  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
  2. İhaleler, Tunceli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  3. İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2017 yılında alınmış Yerleşim yeri belgesini, Geçici teminatı gösterir belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri ), Bankalardan alınan teminat mektuplarına ait teyit yazısı, Tüzel Kişiler ise ayrıca, kayıtlı olduğu yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.
  4. İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
  5. Hazinece satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Satışı yapılan taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, satış bedeli belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, dışında 1.000,00 TL'yi geçen taşınmazların, talep edilmesi halinde bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.
  6. Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
  7. Satışı yapılacak olan araçlardan, satış bedelleri üzerinden Vergi Usul Kanununda belirtilen oranlar üzerinden alıcıdan KDV ile diğer vergi resim ve harçlar ayrıca tahsil edilecektir.
  8. İhaleler hakkında İdarenin 0 (428) 213 30 45 numaralı telefondan bilgi alınabilir.                                                                                                                                                                                              İLAN OLUNUR.
  9. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr  ile www.tunceli.gov.tr adresinden öğrenilebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ ~ Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ~ © 2015 Tüm hakları saklıdır